เป็นธุรกิจด้านงานบริการที่รับผลิต
สื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์  ทุกรูปแบบ
โฆษณาทางทีวีส่วนกลาง ท้องถิ่น วิทยุ
ส่วนกลาง   และวิทยุท้องถิ่น     นิตยสาร
สื่อสิ่งพิมพ์  (ไทย-อังกฤษ)  ฯลฯ

        รับจัดงาน Presentation  Event Organizing Wedding Ext.    และร่วม
ทำงานกับ บริษัท โอเพ่นมายด์โปรเจค
(ประเทศไทย)จำกัด ในการทำงานด้าน
การพัฒนาเพื่อสังคม

         ในส่วนของการผลิตรายการวิทยุ KRABI  CREATION    เป็นผู้ผลิตราย
การหลักให้กับสถานีวิทยุ  FM 96MHz
Unity Radio   ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด
กระบี่ โดยมุ่งเน้นผลิตสื่อวิทยุที่ส่งเสริม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม


Copyright © 2008 Krabi Creation . All Rights Reserved  : E-mail : fm96unity@gmail.com
Contact Us Tel : 0 7562 4101 Fax : 0 7562 4102 Design by : Krabi Creation

Activity
Next>>>